Tag Archives: โรคไข้เลือดออก อาการ

โรคไข้เลือดออก ภัยจากยุงตัวร้าย เป็นซ้ำได้ อันตรายกว่าเดิม

โรคไข้เลือดออก

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรคไข้เลือดออกเกิดการระบาด มีการขยายพื้นที่การติดต่อของโรคไปอย่างกว้างขวาง และเกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างรวดเร็ว และยิ่งสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้ระยะเวลาในการอาศัยอยู่ภายในบ้านมีมากขึ้น จึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ โรคไข้เลือดออก มีอัตราการระบาดของโรคที่สูงขึ้น